ALUMNI

Previous Graduates:

Jinming Yu, 2020-2024

Xiaoyu Ning, 2018-2022

Sharon Chew, 2017-2021

Mengjia Zheng, 2016-2020

Mingyue Cui, 2015-2020

Daniel Lio, 2014-2019

Razina Z. Seeni, 2014-2019

Karahan Huseyin, 2013-2018

Li Min Tay, 2014-2018

Shiying Liu, 2013-2018,

Christian Wiraja, 2013-2018

Malathi Mathiyazhakan, 2012-2017

Previous Researchers:

Ms. Yuting Han, 12/2023-07/2024, MSc student

Dr. Hao Chang, 10/2016-06/2021, Hangzhou Institute of Medicine (HIM) Chinese Academy of Sciences

Jangsun Hwang, 4/2019-5/2021

Lixia Yang, 2019-2020, Associate professor, University of Electronic Science and Technology of China

David Yeo, 10/2014-5/2019, A*Star

Lingeswaran, 07/2019 – 01/2020, Micron

Min Wang, 04/2015-11/2016, Associate professor at Chongqing University

Keming Xu, 10/2015-2/2017, Associate Professor, China Pharmaceutical University

Wei SHI, 10/2013-3/2015, Assistant professor at Nanjing University of Technology

Yu Gao, 10/2012-2/2016, Associate professor at Nanjing University of Posts and Telecommunications

Dr. Yi LIU, 6/2013-9/2013, Henkel (Shanghai);

Ms. Yiyuan Han (8/2015-1/2017); University of Melbourne;

Ms. Fatima Movahedi (8/2013-3/2015); University of Queensland;

Mr. Shizhao James NG (10/2013-10/2014); SUTD;

Mr. Ke Liang (09/2014-07/2016), master student

Ms. Yihan LI (09/2013-05/2014), master student