meet the team

Mengjia Zheng

Research Staff
City University of Hong Kong

  • PhD, NTU, Singapore
 •  BS, Nanjing University, China

Xiaoyu Ning

GRADUATE STUDENT
Nanyang Technological University

BEng, NTU, Singapore

Jinming Yu

GRADUATE STUDENT
City University of Hong Kong

  • MEng, University of Alabama (Tuscaloosa), USA
   • BS, Northeastern University, China

Tianli Hu

GRADUATE STUDENT
CITY UNIVERSITY OF HONG KONG

  • MEng, Xi’An Jiaotong University, China
   • BS, Ocean University of China, China

Yuyue Zhang

GRADUATE STUDENT
City University of Hong Kong

  • MEng, Carnegie Mellon University, USA
   • BEng, Wuhan University, China

Jiahui He

GRADUATE STUDENT
CITY UNIVERSITY OF HONG KONG

  • MMEng, CityU of Hong Kong, China
   • BS, Jinan University of Guangzhou, China

Fang Leng

Research Assistance
City University of Hong Kong

  • MSc, University of Birmingham, UK
   • BEng, Shanghai Jiao Tong University, China